หลักฐานเบื้องต้นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 1. พาสปอร์ต ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม สาเนา และเซ็นต์สาเนาถูกต้อง
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
 3. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (ผู้ชาย)
 4. สาเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์สาเนาถูกต้อง
 5. สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์สาเนาถูกต้อง
 6. จดหมายรับรองการทางานฉบับจริง พร้อม สาเนา และเซ็นต์สาเนาถูกต้อง
 7. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และ สเตรทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน (เอกสารทั้งสองอย่างต้องทาเรื่องขอจากทางธนาคารและต้องเตรียม พาสปอร์ต ไปด้วยค่ะ)
 8. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 9. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

หลักฐานของคน Support (ถ้ามี)

1. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรองเช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง (ควรนาไปอัพเดทสมุดบัญชีธนาคารก่อนยื่น)
ถ้าผู้รับรองประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้นาหลักฐานเช่น สาเนาทะเบียนการค้า สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท

2. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
ถ้าผู้รับรองเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัท จะต้องนาจดหมายรับรองจากต้นสังกัดพร้อมบัตรประจาตัว สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

สปอนเซอร์ต้องเป็น พ่อ แม่พี่น้อง หรือญาติ ที่สามารถสืบถอดได้ด้วยหลักฐาน*เท่านั้น*

หมายเหตุ

 •  ถ้าผู้ยื่นวีซ่าอายุไม่ถึง 18 ต้องขอหนังสือ ให้ยินยอมเดินทางออกต่างประเทศ ที่อาเภอด้วย
 •  ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ต้องตรวจร่างกาย แต่ถ้าอายุ 70 ปี ขึ้นไปต้องตรวจร่างกายด้วย (หากลูกค้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือเป็นโรคประจาตัวกรุณาแจ้งพนักงานของ “ เฟรนด์อินเตอร์ ” ล่วงหน้า เพื่อหาทางแก้ไข
 •  ค่าทาเนียมในการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูต (สถานทูตจะไม่มีการคืนให้ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ตาม) ***เอกสารทุกอย่างขอสาเนา 2 ชุด พร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง (ลายเซ็นต้องเหมือนในพาสปอร์ตเท่านั้น)***