การยื่นขอ VISA

การไปเรียนที่นิวซีแลนด์ สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ตามระยะเวลาที่ลงเรียน แต่หากเป็นหลักสูตรระยะสั้นต่ำกว่า 3 เดือน ทาง Immigration New Zealand (INZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานพิจารณาวีซ่าก็อนุโลมให้สามารถยื่นขอเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวได้

ทั้งนี้ เอกสารการขอวีซ่านักเรียนที่สำคัญที่สุดคือ ใบตอบรับเข้าเรียนและใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียน หากไม่มีเอกสารดังกล่าว สถานฑูตจะไม่รับยื่นวีซ่าค่ะ

เอกสารสำหรับการขอวีซ่านักเรียน

หลักฐานนักเรียน

 1. หลักฐานนักเรียน
 2. รูปถ่ายปัจจุบันสี/ขาวดำจำนวน 2 รูป
 3. หนังสือเดินทาง (จะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่ออกจากประเทศนิวซีแลนด์)
 4. บัตรสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน/สูจิบัตร (หากยังไม่มีบัตรประชาชน)อย่างละ 1 ชุด
 5. หลักฐานการจบการศึกษา/ใบรับรองสถานภาพนักเรียน จากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 6. ใบผ่านงานในกรณีที่นักเรียนมีอายุมากกว่า 25 ปี
 7. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนสถาบันนิวซีแลนด์ ซึ่งทางสถาบันจะจัดส่งใบตอบรับให้กับนักเรียน เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนพร้อมใบเสร็จรับเงิน
 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานฑูตจะปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเป็นระยะ ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละช่วง)

หลักฐานผู้ปกครอง

 1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ของคุณพ่อและคุณแม่อย่างละ 1 ชุด
 2. หลักฐานการงาน
  • - หนังสือจดทะเบียนการค้า/บริษัท/ทะเบียนการค้า… ในกรณีที่ทำธุรกิจของตนเอง
  • - หนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงาน…ในกรณีที่ทำงานประจำ
 3. แบบฟอร์ม Financial Untertaking Form (ขอได้จากสถานทูตฯ) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องใช้ประกอบกับแบบฟอร์มในข้อ 3 ที่จะแสดงถึงหลักฐานการเงินสำหรับใช้จ่ายระหว่าง ที่พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ โดยปกติควรจะแสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า NZ$ 15,000 ต่อการเรียนหนึ่งปี

เอกสารสำหรับขอวีซ่านักท่องเที่ยว (สำหรับการลงเรียนหลักสูตรระยะสั้น และผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งบุตรหลาน)

สามารถเตรียมเอกสารได้ตามการขอวีซ่านักเรียน เพียงแต่ต้องกรอกใบสมัครวีซ่าสำหรับไปท่องเที่ยว วีซ่าประเภทนี้ไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม Financial Undertaking Form และหากนักเรีย นมีอายุต่ำกว่า 17 ปี ผู้ปกครองควรเขียนเป็นจดหมายอนุญาตให้เดินทางไปนิวซีแลนด์แนบมากับหลักฐานอื่นๆด้วย