หลักฐานสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียน

1. Passport

2.บัตรประชาชน

3. ทะเบียนบ้าน

4. จดหมายรับรองการทํางาน 

5. ใบผ่านการเกณฑท์หารสด.8หรือสด.43(ผู้ชาย)

6. ใบรับรองผลการศึกษา ( Transcript ) 

7. ประกาศนียบัตรการเข้าอบรมต่างๆ(ถ้ามี)

8. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี)

10. สําเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

หลักฐานผู้รับรอง (Support)

1.หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรองเช่นสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประชาชน(หากผู้รับรองมีคู่สม รสต้องเสดงเอกสารของคู่สมรสด้วยเช่นสําเนาทะเบียนบ้าน,สําเนาบัตรประชาชน,ใบทะเบียนสมรส)

2.หนังสือรับรองฐานะทางการเงินพร้อมสเตทเม้นย้อนหลัง6เดือน มีเงินคงคา้ งในบัญชีไม่ด่ํากว่า 800,000บาท

(ต้องเตรียมสมุดบัญชีตัวจริงและหน้าพาสปอร์ตของนักเรียนไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพรอ้ มแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารขอเอกสาร เพื่อรับรองไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียและให้โชว์ยอดเงินไทยรวมและเเปลงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินออสเตรเลีย AUDด้วยค่ะและเมื่อได้รับเอกสารขอให้เช็คชื่อและได้แปลงอัตราแลกเปลี่ยนAUD ให้ถูกต้อง)

3.ถ้าผู้รบั รองประกอบธุรกิจส่วนตัวให้นําหลักฐานเช่นสําเนาทะเบียนการค้าสําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี

4. ถ้าผู้รับรองเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทจะต้องนําจดหมายรับรองการทางานจากต้นสังกัด พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน

5.สําเนาใบเปลยี่ นชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี) **สปอนเซอร์ต้องเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่สามารถสืบทอดญาติได้เท่านั้น

หมายเหตุ
-ใบตอบรับจากโรงเรียนCOE(Confirmationofenrolment)ที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าจะได้รับ เมื่อลูกค้าชําระเงินแล้ว

- การตรวจสุขภาพจะต้องตรวจจากโรงพยาบาลที่สถานฑูตกําหนดไว้เท่านั้น และผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งผลตรวจร่างกายเข้าสถานฑูตโดยตรง

และนักเรียนต้องเก็บใบเสร็จตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลไว้ให้ดี
เพราะอาจจะเกิดขอ้ มูลตกหล่นจากโรงพยาบาลได้
(หากลูกค้ามีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีโรคประจําตัวโปรดแจ้งพนังงานของเฟรนด์อินเตอร์ล่วงหน้า)

***ถ่ายเอกสารสี หรือสแกนสี จากเอกสารตัวจริงเท่านั้น

เอกสารไม่ต้องเซ็นต์สําเนา สามารถส่งเอกสารถมาที่ 47/1 ม.12 ต. รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย 57000

หรือ เอกสารสแกนสามารถส่งมาที่ friend.inter@hotmail.com หมายเหตุ
Friends – Inter เปิดบริการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 – 18.00 น.กรุณานัดหมายก่อนล่วงหน้าค่ะ